Regulamin Mistrzostw Polski PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 17 lutego 2011 20:21

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W SZACHACH

1.Celem Mistrzostw jest:

a) wyłonienie Mistrzów Polski Krwiodawców na dany rok kalendarzowy indywidualnie i drużynowo

b) inicjowanie czynnego wypoczynku honorowych dawców krwi

c) nawiązanie kontaktów i więzi koleżeńskich pomiędzy honorowymi dawcami krwi z całej Polski

d) popularyzacja gier i zabaw umysłowych wśród rzeszy krwiodawców.

2.W Mistrzostwach mogą brać udział Honorowi Dawcy Krwi PCK

3.Zawodnik startujący w Mistrzostwach musi posiadać książeczkę HDK z potwierdzeniem co najmniej dwuletnią przynależnością do klubu oraz potwierdzeniem o oddanej nie mniej jak trzech litrów krwi pełnej lub ilości oddanego osocza i ilości donacji krwinek płytkowych wg przelicznika (Art.6,ust.1,2ustawy o publicznej służbie krwi MZiOS):

- 1 litr krwi = 3 litry osocza = 1,2 donacji krwinek płytkowych - kobiety

- 1 litr krwi = 3,3 litry osocza = 1,35 donacji krwinek płytkowych - mężczyźni

4.W Mistrzostwach mogą wziąć udział Honorowi Dawcy Krwi, członkowie innych Stowarzyszeń Honorowego Krwiodawstwa oraz krwiodawcy niezrzeszeni w żadnej organizacji, ale za zgodą lub na osobiste zaproszenie organizatora mistrzostw w danym roku.

5.Jednostkami organizacyjnymi zgłaszającymi są: Kluby, Zarządy Rejonowe lub Okręgowe Honorowego Krwiodawstwa PCK, reprezentujące swoje województwa na arenie ogólnopolskiej.

 a) zgłoszenia należy nadsyłać do Zarządów Okręgowych Honorowego Krwiodawstwa PCK 

b) Za zgodą Zarządów Okręgowych Honorowego Krwiodawstwa PCK - Kluby lub Zarządy Rejonowe mogą wysłać swoje zgłoszenie osobiście do Organizatora Mistrzostw w danym roku kalendarzowym

6.Drużyny startujące mogą się składać wyłącznie z 3 zawodników danego Klubu, Rady Rejonowej lub Okręgowej Honorowego Krwiodawstwa PCK. 

a) Dopuszcza się możliwość udziału większej ilości krwiodawców danego organu zgłaszającego, ale są oni klasyfikowani tylko w turnieju indywidualnym 

b) Za zgodą Organizatora mistrzostw, w porozumieniu z Radą Stałą Zarządu Ogólnopolskiego, na prośbę zainteresowanej strony, jest możliwość dopuszczenia do imprezy II Drużyny Klubu. Zapis nie dotyczy Rad Rejonowych lub Okręgowych Honorowego Krwiodawstwa PCK 

7.Proponuje się, aby mistrzostwa były rozgrywane w systemie szwajcarskim na dystansie 7-11 rund wg. przepisów Kodeksu Szachowego Polskiego Związku Szachowego. Czas gry 10-60 minut (Szachy Szybkie) z możliwością dodawania czasu sekundowego do wykonywanego posunięcia na szachownicy np. 10 minut + 5 sekund.

8.Sędzia Główny Mistrzostw musi mieć aktualną Licencję Sędziowską i bynajmniej II Klasę sędziowską  (wymóg przepisów prawnych Polskiego Związku Szachowego dotyczących tej rangi imprezy)

a) Decydujący głos w ogłoszeniu końcowych wyników , jak również w sprawach spornych w trakcie mistrzostw, ma Sędzia Główny turnieju w porozumieniu z Sędzią rundowym.

b) Decyzje Sędziego Głównego w trakcie trwania mistrzostw są ostateczne. Zawodnikowi, klubowi, Radzie Rejonowej lub Okręgowej startujących w Mistrzostwach przysługuje prawo do zażalenia skierowane do kolegium Zarządu Ogólnopolskiego w formie pisemnej złożone w trakcie trwania mistrzostw lub w okresie do 30 dni po zakończeniu imprezy.

c) Sędzia ma prawo wprowadzić wewnętrzny regulamin mistrzostw w oparciu o przepisy Kodeksu Szachowego Polskiego Związku Szachowego (np. decyzja w przypadku równej ilości punktów zdobytych przez zawodników lub drużyn reprezentujących dane gremium)

d)
Przed rozpoczęciem zawodów, każdy organ zgłaszający drużynę do mistrzostw podaje Sędziemu 3 osoby reprezentujące dane gremium.

e) Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry bez uzasadnienia oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z uczestnikami jak i z osobami postronnymi. Dotyczy to także kwestii propozycji remisowych partii własnych lub partnerów. 

f) W czasie odprawy technicznej kierownicy ekip potwierdzają udział uprawnionych do gry zawodników. W wyjątkowych, losowych sytuacjach decyzję o ewentualnym udziale w zawodach podejmuje Sędzia Główny, jednak nie później niż dwie godziny przed rozpoczęciem Mistrzostw. Zawodnik niepotwierdzony traci prawo udziału w Mistrzostwach.

g) W Mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.

h)
Uczestnik Mistrzostw powinien zachowywać powagę na sali turniejowej, być schludnie ubranym i swoją postawą podnosić prestiż zawodów i gry w szachy.

i) Wszelkie reklamacje dotyczące zachowania zawodników w trakcie gry powinny być zgłaszane wyłącznie sędziemu. Zawodnik nie ma prawa zgłaszania ich bezpośrednio przeciwnikowi.

j) Wszystkie partie muszą być grane na sali turniejowej, w dniach i godzinach określonych przez organizatora w programie imprezy. Nieobecności na rundach powodują porażki walkowerem.

9.Proponuje się, aby wpisowe dla uczestników Mistrzostw były symboliczne i wspomagało organizatora w pokryciu kosztów np.nagród, upominków, gadżetów, itp.

10.Zgłoszenia muszą być nadesłane lub zgłoszone organizatorowi w terminie przez niego ustalonym. Po tym fakcie organizator ma prawo odmówić i nie przyjąć zgłoszenia do imprezy.

a) Organizator określa czas i formę dokonania wpisowego do turnieju.

b) Organizator nie zwraca opłaconego wpisowego, nawet jeżeli uczestnik z jakichś przyczyn nie może wziąć udziału w Mistrzostwach (łączy się to do wcześniejszych ustaleń w pkt 9)

c) Organizator jest zobowiązany powiadomić zainteresowane strony o imprezie nie później niż 3 miesiące przed rozpoczęciem mistrzostw.

11.Organizator ma prawo wystawić poza limitem drugą drużynę.

12.Nie zmieniać ustalonego komunikatu danych mistrzostw po przyjeździe na imprezę przez uczestników biorących udział w tych mistrzostwach (zastrzeżenia kierować do organizatora lub Rady Stałej Zarządu Ogólnopolskiego po otrzymaniu zaproszenia przed mistrzostwami). Komunikat Organizatora jest niezmienny na dane mistrzostwa. 

13.Informacja dotycząca imprezy Mistrzostw winna zawierać :

- ramowy program mistrzostw

- adres organizatora (numery kontaktowe - telefoniczne)

- miejsce i data imprezy

- ustalona godzina do której uczestnicy muszą przybyć na miejsce organizacji mistrzostw , jak również przybliżony czas zakończenia imprezy

- bezwzględne dokonanie zapisu o wykupieniu polis ubezpieczeniowych

14.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe z winy uczestników.

15.Osoba (ekipa) wykluczona z Mistrzostw, z chwilą ogłoszenia decyzji pozbawiona jest prawa dalszego uczestnictwa w imprezie (decyduje organizator po zasięgnięciu opinii kierowników drużyn).

16.Dopuszcza się, aby na wniosek kierowników drużyn - Rada Stała Zarządu Ogólnopolskiego Mistrzostw Polski HDK PCK, na kolejnym spotkaniu wprowadziła nowe zmiany, znowelizowała obecne zapisy regulaminu, zachowując główne założenia nakreślone w regulaminie tej imprezy.

17. Rada Stała Zarządu Ogólnopolskiego zbiera się w trakcie mistrzostw w celu wybrania i zatwierdzenia imprezy na rok następny.

- Do Rady Stałej Zarządu Ogólnopolskiego wchodzą przewodniczący Komitetów Organizacyjnych poprzednich mistrzostw lub osoby upoważnione przez swoje Rady Okręgowe Honorowego Krwiodawstwa , zezwalające przedstawicielom zabierania głosu i decydowania na forum ogólnopolskim o w/w imprezie.

- Decyduje głosowanie w wyborze ofert, a przy równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Głosowanie jest jawne.

- Rada Stała ze swego grona wybiera Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

- W pracach Rady Stałej mogą brać udział zaproszone osoby, wnoszące dodatkową pomoc w pracach nad w/w imprezą.

18.Zaleca się, aby fundusze na zorganizowanie imprezy pochodziły w znacznej części lub całości ze środków pozyskanych od sponsorów.

19.Zezwala się, aby logo sponsorów były umieszczone w widocznych miejscach,  jednak tak, aby nie kolidowały z symbolami Czerwonego Krzyża.

20.Zaleca się, aby Mistrzostwa miały godną oprawę, współmierną do rangi imprezy, na początku oraz na zakończeniu Mistrzostw były odegrane - Hymn Narodowy i Hymn Czerwonokrzyski (ranga mistrzostw)

Poprawiony: sobota, 10 marca 2018 21:48