PDF Drukuj Email

DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA RADA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA POLSKIEGHO CZERWONEGO KRZYŻA WE WROCŁAWIU

LIST INTENCYJNY

W imieniu wyżej wymienionych działaczy Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, proszę w/w Zarząd  o wyrażenie zgody o formalne zatwierdzenie "Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Polski Honorowych Dawców Krwi PCK w Szachach " z siedzibą we Wrocławiu.

Na wzorze działania podobnego komitetu, związanego z rajdem "Czerwona Róża" z siedzibą w Krakowie, działającego na innej płaszczyznie jednoczącej krwiodawców z całej Polski, pragnę wraz z innymi działaczami czerwonokrzyskimi wyjść z imprezą nową, łączącą krwiodawców na nowej płażczyznie działalności kultularno - sportowej. Szachy to jedna z nielicznych dyscyplin sportu , gdzie przeciwnicy przed pojedynkiem i po jego zakończeniu , bez względu na wynik sportowy , są zobowiązani do "uściśnięcia" sobie ręki.

Prowadzi to do łączności między ludżmi , a dla krwiodawców może to być "uścisk" braterski. Przecież nie na darmo mówi się o łączności między krwiodawcami , że są "braćmi krwi". To przekłada się później na życie prywatne , zawodowe i społeczne. Dyscyplina ta ma dużo walorów etycznych , wychowawczych i sportowych.  Uczy szacunku dla drugiego człowieka a pokory dla samego siebie. Może zjednoczyć ludzi , którzy ratując życie drugiemu człowiekowi  przez oddanie honorowo krwi , potrafi również wznieść tego człowieka na wysoki poziom intelektualny. Na jednej z imprez szachowych organizowanych wcześniej , dziennikarz mediów publicznych napisał o zwycięzcy imprezy , że jest to człowiek o Wielkim Sercu i Wspaniałym Umyśle.

Pragnę , aby o wszystkich krwiodawcach , którzy pasjonują się tą dyscypliną sportu można by tak powiedzieć zawsze. Impreza ta ma jeszcze jeden walor. Może naprawdę zjednoczyć małe grupy krwiodawców z całej Polski , przy stole , gdzie ta integracja może wyjść poza formalne "ramy" współzawodnictwa sportowego. Wcześniejsze imprezy ukazały dobitnie , że jest to prawda. W tym miejscu pragnąłbym powiedzieć , że impreza ta odbywa się w randze Mistrzostw Polski HDK PCK od 1997 roku.

Pomysłodawcą , organizatorem , jak również przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego I Mistrzostw Polski HDK PCK w Szachach był p.Paweł Dusza , członek klubu HDK PCK im.T.Marciniaka we Wrocławiu , który przy współpracy zwe swoimi działaczami klubowymi stworzyli imprezę , która szybko przyjęła się na płaszczyźnie kulturalno-sportowej wśród krwiodawców z licznych stron Polski. Wszelka dokumentacja z I Mistrzostw , jak i następnych , jest w aktach działalności społecznej Dolnośląskiej Rady Okręgowej HDK PCK we Wrocławiu , jak również w aktach Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK w Warszawie , gdzie kopie dokumentów organizacyjnych trafiały , po rozliczeniu się następnych komitetów organizacyjnych Mistrzostw Polski.

Atmosfera panująca wśród krwiodawców na pierwszej imprezie tak bardzo zaskoczyła media publiczne (TVP , Polskie Radio , Prywatne Rozgłośnie Radiowe , czy Gazety) , które szeroko i profesjonalnie opisywały i ukazywały dobrodziejstwo takich imprez. II Mistrzostwa Polski podniosły poziom organizacyjny , co jeszcze bardziej podniosło rangę imprezy , a wytyczyły drogę dla następnych organizatorów. Na dzień dzisiejszy (2003 rok) odbyły się już VII Mistrzostwa Polski HDK PCK co dowodzi , że impreza ta przyjęła się wśród krwiodawców i jest zasadne , aby przez akceptację Krajowej Rady HDK PCK w Warszawie została włączona (przyjęta) do kalendarza imprez kultularno - sportowych dla krwiodawców w całej Polsce.

Dochodzą głosy, że krwiodawcy w Polsce wiedzą o tej imprezie, ale nie mają informacji kiedy się ona odbywa i gdzie. Dlatego istnieje konieczność, aby powstał Komitet, który by te sprawy ze strony organizacyjnej wcześniej przygotował.Ustalenie terminów, miejsca i innych spraw potrzebnych do zorganizowania imprezy o takiej randze, ułatwiłoby kolejnym organizatorom metorycznie i fizycznie zorganizować takie imprezy. W skład Komitetu proponuję, aby weszły osoby. które były Przewodniczącymi Komitetów Mistrzostw Polski w danym roku kalendarzowym lub osoby wytypowane z tych rejonów Polski, gdzie ta impreza się odbywała.

Do Komitetu założycielskiego zapraszam i proponuję:

1. P. Duszę - Pomysłodawcę, Organizatora i przewodniczącego I Mistrzostw Polski HDK PCK w Szachach organizowanych przy Szpitalu im.T.Marciniaka we Wrocławiu przy aprobacie Rady Okręgowej HDK PCK we Wrocławiu - 1997 rok

2.P. Antoniego Cygana - Organizatora i Przewodniczącego II Mistrzostw Polski HDK PCK w Szachach w Stroniu Śląskim - 1998 rok

3.P. Jana Kowalczyka - Organizatora III Mistrzostw Polski HDK PCK w Szachach w Sławie k/Zielonej Góry - 1999 rok

4.P. Franciszka Śmiechowskiego - Organizatora i Przewodniczącego IV Mistrzostw Polski HDK PCKw Szachach w Sułowie - 2000 rok

5.P. Janusza Osyrę - Organizatora i Przewodniczącego V Mistrzostw Polski HDK PCK w Szachach w Brzegu Dolnym - 2001 rok

6.P. Stanisława Bogumiła - Organizatora i Przewodniczącego VI Mistrzostw Polski HDK PCK w Szachach w Knurowie - 2002 rok

7.P. Tadeusza Żylewicza - Organizarora i Przewodniczącego VII Mistrzostw Polski HDK PCK w Szachach w Bogatyni - 2003 rok

8.P. Przewodniczągego Dolnośląskiej Rady Okręgowej HDK PCK we Wrocławiu

9.Przedstawiciela Krajowej Rady HDK PCK w Warszawie

Są to osoby, które stworzyły podwaliny strukturalne Mistrzostw Polski w Szachach Honorowych Dawców Krwi i stanowią gwarancję Organizacji tej imprezy w przyszłości. Zmienność ilości osób w Komitecie, jak ilości osób decydujących będzie umieszczona w regulaminie Mistrzostw Polski HDK PCK, oraz w specjalnej uchwale ratyfikowanej przez Dolnośląską Radę Okręgową HDK PCK we Wrocławiu i Krajową Radę HDK PCK w Warszawie. Wierzę, że będzie to impreza, ktora na trwałe wpisze się cykl imprez kultularnych organigowanych dla krwiodawców w całej Polsce. Niechaj Będzie to impreza otwarta dla wszystkich chętnych w naszym Stowarzyszeniu, ale też wiem, że będzie to bardzo elitarne grono ludzi o ktorych już wcześnie cytowałem:"Ludzi Wielkich Serc i Otwartych Wspaniałych Umysłach........".  Motto, dla nas teraz i myślę na przyszłość.

Z poważaniem

Paweł Dusza

Członek Zarządu Dolnośląskiego

Polskiego Czerzonego Krzyża we Wrocławiu

Podstawy prawne do zatwierdzenia i działalności Komitetu Mistrzostw Polski Honorowych Dawców Krwi PCK:

1. 7 Zasad Międzynarodowego Czerwonego Krzyża

2. Statut PCK (paragraf 9 pkt 7 i 15)

3. Statut Honorowego Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża (p.4c)

4. Regulamin Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996r. Uchwała nr 32/96 (II Cele i Zadania Klubu HDK PCK B pkt 6 i 7)

5. Regulamin Rad Honorowego Krwiodawstwa PCK Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996r. Uchwała nr 32/96 (Cele i Zadania Rad Honorowego Krwiodawstwa pkt 3.3 i pkt 4.15)

Do wiadomości:

1. Krajowa Rada Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie

2. Dolnośląski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Wrocławiu